חדשות ועדכונים :

 • הודעה חשובה!

  בשלב זה לא ניתן לבצע הזמנות דרך האתר.
  המחירים משתנים מעת לעת ואינם מעודכנים לצורך הזמנות.
  עימכם הסליחה!

 • חדש! מועדון לקוחות ב"הקולה" - ההצטרפות בסניפים בלבד!

  השקת מועדון הלקוחות של "הקולה" - לפרטים נוספים והצטרפות גשו לסניפי הרשת.

 • בקרוב מערכת הזמנות למפיצים

  בשבועות הקרובים תושק מערכת הזמנות לזכייני הקולה.
  המערכת תאפשר הזמנת מוצרים בקלות ותאפשר מעקב הזמנות.

 • הקולה בטלויזיה....

  הקולה נותנת חסות למכבי תל אביב בכדורסל....
  ניתן לצפות בפרסום הקולה בכלל משחקי הבית הן במסגרת הליגה הישראלית והן במסגרת היורוליג

תקנון :

     הקולה סחר בתבלינים ופיצוחים בע"מ
"הקולה" – מועדון לקוחות
 
תקנון
 
1.      כללי והגדרות
                                 א.         מועדון לקוחות הקולה מנוהל ומופעל על ידי חברת "הקולה סחר בתבלינים ופיצוחים בע"מ ח.פ.  514285717 (להלן :"החברה"). חברת הקולה הינה בעלת סניפים לממכר תבלינים, פיצוחים, קטניות, שתייה עוגות וכיו"ב והיא מפעילה אף מערך זכיינות ברחבי מדינת ישראל (להלן :"הרשת" או "חנויות הרשת")
                                 ב.         תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של החברה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הצטרפות של לקוח המבקשת להיות חבר במועדון הלקוחות של החברה. לקוח המצטרף למועדון הלקוחות מקבל על עצמו בעצם ההצטרפות, את כללי תקנון זה על כלל תנאיו, הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו.
                                  ג.          כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.
 
הגדרות:
                                 ד.         כרטיס מועדון – כרטיס אישי על שם בעליו שאינו ניתן להעברה ואשר יונפק עבור בעל הכרטיס (להלן :"חבר מועדון") כנגד עלות חד פעמית לשנת חברות בהתאם למחיר הקבוע בחברה באותה עת (להלן :"דמי חברות"). בכרטיס יוטענו הטבות כספיות בהתאם לתקנון זה ו/או מבצעי הרשת מעת לעת והוא על כלל ההטבות הטעונות בו יהיה תקף למשך שנה בלבד וחידושו כרוך בעלות נוספת בהתאם למחיר חידוש כרטיס כפי שיהיה נהוג בחברה במועד חידוש הכרטיס.  
                                 ה.         2 כרטיסי משפחה – 2 כרטיסים נלווים קטנים (בצורת מחזיקי מפתחות) שיונפקו עבור חבר המועדון אותם יוכל להעניק לבני משפחתו מקרבה ראשונה בלבד. אף אדם ו/או גורם ו/או חברה לא יוכל לעשות שימוש בכרטיסים הנ"ל ו/או לזכות בהטבות המעניקים הכרטיסים הנ"ל אלא אם הוא בן משפחה מקרבה ראשונה של בעל המנוי .
                                  ו.          כרטיס יום הולדת – כרטיס המונפק בעת הקמת המנוי לחבר מועדון לקוחות חדש מצטרף. כרטיס אישי בלבד לשימוש חד פעמי, פעם אחת בכל שנה קלנדרית בהתאם לתאריך הלידה של הלקוח, שאינו ניתן להעברה ואשר יזכה אך ורק את בעל המנוי בפועל (המנוי הרשום) בהטבה חד פעמית של 20 ₪ במועד ההצטרפות עבור מימוש ביום הולדתו של המנוי. 
                                  ז.          Cash back  Hakole- "כסף הקולה חזרה" או "צבירת כסף קולה" – החזר כספי השווה ל- 5 % (חמישה אחוזים)  שיינתן על ידי החברה לחבר מועדון בלבד כחלק יחסי של 5% מסך עלות הקניות שביצע בפועל במשך 12 חודשים ( למעט קניות שהתבצעו בהתאם למבצעים ו/או הנחות), וזאת אך ורק באמצעות הטענת נקודות זכות בכרטיס בלבד לצורכי קנייה בחנויות הקולה בלבד בכפוף לשימוש שניתן לעשות באמצעות הכרטיס לעיל. לא ניתן יהיה לזכות בהטבה הנ"ל אלא בחלוף תקופת שנת חברות מלאה כהגדרתה לעיל ולהלן.  מובהר כי השימוש ב"כסף קולה חזרה, ו"צבירת כסף קולה" תקפים אך ורק לנקודות שנצברו במהלך שנת 2014. החל מיום 1.1.15 לא תתאפשר צבירת נקודות ו/או מימוש כספי שלהם, בגין "כסף קולה חזרה" או "צבירת כסף קולה" -  מובהר כי לא ניתן יהיה לרכוש באמצעות ההטבה הנ"ל מוצרי אלכוהול ו/או טבק ו/או סיגריות. למען הסר ספק אין כפל מבצעים.
                                 ח.         "שנת חברות מלאה " – תקופה של 12 חודשים קלנדריים החל מיום הנפקדת הכרטיס בפועל ומסירתו לחבר המועדון ובכל מקרה תסתיים שנת החברות ביום 31.12.14 יהא המועד בו הצטרף המנוי הרשום אשר יהא.  
2.. ההצטרפות
                                 ט.         החברה לרבות כלל החנויות ו/או הזכיינים אשר נמנים על רשת החברה הקימה מועדון לקוחות (להלן :"מועדון הלקוחות" או "המועדון") ומנפיקה בהתאם להוראות תקנון זה ו/או נהלי החברה כרטיס מועדון. על אף האמור לעיל, דמי החברות יהיו ניתנים לשינוי על יד הנהלת החברה ו/או הנהלת מועדון הלקוחות בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובלבד שהחלטה כאמור תחול רק מעת קבלתה לגבי תקופת החברות הבאה של אותו חבר.
                                  י.          כל לקוח של הרשת רשאי לבקש להירשם כחבר מועדון. ההרשמה כרוכה בתשלום שנתי חד פעמי אשר ייקבע מעת לעת על ידי הנהלת הרשת.
                                יא.        אדם אשר מלאו לו 18 שנים, או 16 שנים באישור הורים בכתב בלבד, רשאי להצטרף למועדון הלקוחות של החברה. לא ניתן להירשם פעמיים ולקבל 2 כרטיסי מועדון.
                                יב.        החברה רשאית לסרב לאשר קבלתו של לקוח כחבר מועדון ו/או לחדש את חברותו במועדון מכל סיבה שהיא לפי ראות עיניה בלבד ומבלי שתידרש לנמק את סירובה.
                                 יג.        במעמד הצטרפות ורישום למועדון יקבל חבר המועדון את הכרטיסים המציינים בפרק ההגדרות לעיל לרבות "כסף קולה" למימוש בחנויות המניות על רשת הקולה בלבד וזאת בהתאם לסכומים שיקבעו באותה עת על ידי החברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.   
                                יד.        מילוי פרטי הלקוח המבקש להצטרף כחבר מועדון יהווה הסכמה מודעת חופשית ומרצון לכלל האמור בתקנון זה.
3. הטבות
                                טו.        עם התשלום למועדון עבור כרטיס המועדון בסך של 30 ₪ , בין אם בהצטרפות למועדון ובין אם בחידוש החברות במועדון (עלות חידוש כרטיס תעמוד על סך של 10 ₪ בלבד), יהא זכאי חבר מועדון לקבל מגוון הטבות המובטחות רק לחברי "מועדון הקולה" בהתאם לקביעת החברה, ובכפוף לתנאי המבצע. ביניהן הנחה קבועה והטבות כמפורט להלן:
                                טז.       הטבת הצטרפות בסך של 20 ₪ למימוש בקנייה הבאה שלאחר מועד ההצטרפות בלבד.
                                 יז.         הטבת יום הולדת בסך 20 ₪ - מימוש ההטבה מוגבל לחודש הקלנדרי בהתאם לתאריך יום הולדתו של המנוי, המימוש הינו חד פעמי וניתן לעשות בו שימוש פעם אחת בלבד לכל שנה קלנדרית והוא אישי בלבד ולא ניתן להעברה ו/או להמחאה.
                                יח.        מימוש הנקודות שנצברו בכרטיס המועדון באופן הבא:
                                                              i.      כלל הנקודות שנצברו על ידי המנוי בשנת 2014 יהיו ניתנות למימוש בקניות שייבצע המנוי עד ליום 31.6.15 ("מועד סיום מימוש ההטבה")  באופן הבא: המנוי יהא זכאי להטבה עבור הנקודות שצבר בשווי של 20% מכלל עלות הקנייה שביצע (לא כולל אלכוהול, טבק וסיגריות) וזאת עד למימוש כלל הטבת הנקודות הנ"ל במלואה ו/או עד למועד סיום מימוש ההטבה, לפי המוקדם מביניהם.
                                                            ii.      להמחשת האמור תובא דוגמא: אם השווי של 5% מסך הקניות שביצע מנוי בשנת 2014 הגיעו לכדי 100 נקודות (השוות ל- 100 ₪) אזי שהוא יוכל לממשם כדלקמן: אם עלות הקנייה הראשונה שלו בשנת 2015 עמדה על 100 ₪ ומתוכה רכש מוצרי אלכוהול וטבק ו/או סיגריות בעלות 20 ₪ אזי שההטבה תהיה בשווי של 20% מסך של - 80 ₪ בלבד (ההפרש בין סכום הקנייה הכולל לבין עלות מוצרי האלכוהול והטבק) דהיינו 16 ₪ בלבד וכך הלאה בהתאמה לכל קנייה עתידית עד למימוש כלל ההטבה במלואה או עד למועד סיום מימוש ההטבה, לפי המוקדם מבניהם.
                                יט.       ההטבות הינן אישיות ולא ניתן יהיה להעביר את סכום ההטבה לאדם אחר ו/או להמירו למזומן ו/או להחזר כספי אחר.
                                 כ.         כן מובהר ומודגש בזאת, כי מימוש ההטבות מותנה בכך שבמועד מימושן המנוי מחזיק בכרטיס מועדון תקף לאותה שנה קלנדרית בה הוא מבקש לממש את ההטבות.
                               כא.       הרישום הנמצא בידי החברה יהווה ראיה חלוטה ומכרעת לגבי זכאות ההטבות ללקוח.
                               כב.       הקולה רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים בהתאם לשיקול דעתה.
                                כג.        השימוש בכרטיס יהיה בהתאם לתקנון זה, כפי שיתעדכן מעת לעת על-ידי הקולה ובהתאם להוראות שיופיעו על גבי הכרטיס, בעלון אשר יצורף לו, היה ויצורף, וכן בתקשורת שיווקית שתישלח לחברי המועדון, מעת לעת.
                               כד.       הקולה רשאית לשנות את מדיניות ההטבות ו/או ההנחות ו/או הצבירה הכספית מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
                               כה.       יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, חתימת החבר על טופס ההצטרפות מהווה הסכמה מטעמו לקבלת חומר פרסומי מהקולה ו/או מי מטעמה באמצעי המדיה השונים.
                                כו.        כמו כן, אישור הלקוח במהלך הרישום, ייחשב כמי שהסכים שכל מידע שהצטבר אצל החברה לגבי החבר בקשר עם רכישותיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע יועבר להנהלת המועדון ויחשב לקניינה של החברה בלבד אשר תשמור מידע זה בנאמנות כמאגר מידע רשום על פי חוק. המידע ישמש את המועדון לשם קידום פעולותיו אשר עשויות לכלול שיתופי פעולה עם גופים אחרים באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב פגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שהנהלת המועדון תוכל לעשות במידע זה שימוש שיווקי ו/או אחר וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור.
                                כז.        ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, הוא רשאי לדרוש, בכתב, כי שמו והמידע הנוגע אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות המועדון ו/או לא יימסר לאדם או לאנשים מסוימים. בנוסף רשאי החבר לדרוש מהחברה, בכתב, להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון.
 
4.  תוקף החברות במועדון
                               כח.       תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו למשך 12 חודשים בלבד. לאחר מכן וכתנאי למימוש ההטבות יידרש המנוי לחדש את כרטיס המועדון. חידוש חברות מותנה בתשלום של 10 ₪ בלבד.   
                               כט.       למען הסר ספק, עם תום תקופת החברות יאבד חבר המועדון את הזכות להטבות והנחות לרבות הטבות שנצברו כמפורט לעיל בשנה קלנדרית קודמת, וזאת עד לחידוש החברות במועדון בהתאם לתנאים שיהיו באותו מועד.
                                  ל.         החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך לכל חבר מועדון שתבחר, את תוקף החברות במועדון לכל לתקופה נוספת בכל אורך זמן שהנהלת החברה תחליט עליו מבלי שתידרש להסבר או נימוק לשיקוליה.
 
5.תקשורת שיווקית ופרסומים
                               לא.       דרכי פרסום: הודעות מועדון הלקוחות, בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות המועדון, ההטבות ו/או המבצעים לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת החברה לבצעם, בתקנון ו/או במפתח הצבירה ו/או בהטבות הנוספות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון ליטול חלק בתכנית ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו על ידי החברה באופן ובדרך כפי שתימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
                                לב.       מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין במשרדי החברה ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט של הרשת ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS, הכל לפי בחירת החברה, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא יוכל להשמיע טענה כי לא ידע אודות האירוע נשוא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.
                                לג.        מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של החברה, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהרשת ו/או החברה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של החברה. למנוי תינתן אפשרות להסרת ההודעות הנ"ל.
                                לד.       למען הסר ספק מובהר כי הקולה פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי החברה באשר לאי קבלת פרסום.
                               לה.       כחלק מהצטרפות הלקוח כחבר מועדון תפיץ החברה באמצעות דואר אלקטרוני מבצעים ועדכונים וחומר שיווקי.
                                 לו.        לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח ההודעות SMS יפנה לחברה בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה.
                                לז.        לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח הודעות דואר אלקטרוני, יהיה עליו להקליק להסרת כתובתו במקום המיועד לכך בהודעת הדואר האלקטרוני.
 
6. מחלוקות ובירור מחלוקות  
                               לח.       חבר הרואה עצמו נפגע בכל הקשור לכסף שצבר או לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למנהל הקולה ו/או מי שמונה על ידו לשם כך ולהעלות את השגותיו.
                               לט.       החלטת מנהל הקולה ו/או מי שמונה על ידו לשם כך שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.
                                 מ.         במקרה של אובדן כרטיס המועדון, על החבר להודיע ל הקולה בכתב באופן מיידי מרגע היוודע לחבר המועדון על אובדן הכרטיס. בכפוף להודעת חבר המועדון כאמור בסעיף זה, החברה תנפיק לחבר המועדון כרטיס חלופי.
                               מא.       החברה לא תהיה אחראית על אובדן הטבות, עקב זיוף וגניבה, שהתרחשו עד שהחבר הודיע בכתב לחברה על אובדן הכרטיס או במקרה ולא נמסרה הודעה כאמור.
                               מב.       חבר שאיבד את כרטיס המועדון יוכל להנפיק כרטיס חדש, בהתאם לעלות שתקבע על ידי החברה באותו זמן.
                                מג.       חבר הטוען כי הסכום הצבור העומד לרשותו שונה מהסכום הצבור כפי שמצוי במרשם החברה, יוכל להוכיח את הסכום הצבור על-ידי הצגת החשבוניות המעידות על כך.
 
7.התחייבויות חבר המועדון
                               מד.       חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב את הנהלת המועדון על כל שינוי בכתובתו על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו.
                               מה.       מובהר כי כרטיס חבר שאין לגביו ברישומי החברה את פרטי החבר הנדרשים בטופס ההצטרפות, תהיה זכאית החברה לבטל את הכרטיס, ובנוסף, לבטל את הסכום הצבור באותו כרטיס, ללא אפשרות לממשו.
                                מו.        חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.
8.. תנאים כללים
                                מז.        החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה. רישומי החברה הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה.
                               מח.       החברה רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחותיה שאינם חברים, להשתתף במבצע, לפי תנאי תקנון זה.
                               מט.      המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו בכדי לחייב את החברה בצורה כלשהי. כל התנהגות של הרשת לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של החברה על האמור בתקנון זה ו/או תחייבה לנהוג כך בעתיד.
                                  נ.          למען הסר ספק, יובהר כי ההשתתפות בתכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, המשך חברותו במועדון הלקוחות של החברה.
                                נא.        תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות לתכנית. הצטרפות חבר למועדון לקוחות החברה משמעה כי חבר המועדון קרא ומסכים להוראות תקנון זה.
                                נב.        מתן הטבות לחברי המועדון הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של החברה. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות חברי המועדון כאמור לעיל, תפעל החברה לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד החברה ו/או בעליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
                                 נג.        החברה הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות תקנון זה.
                                נד.        כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.
                                נה.        ההברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
                                 נו.         כתובת הנהלת הקולה הינה ברחוב החרושת 9, בת ים.
9.בוררות
                                 נז.         כל המחלוקות בעניין הנוגע לתקנון זה ו/או פרשנותו  יובאו להכרעתו של בורר אשר ימונה על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין במדינת ישראל בלבד לפי פניית מי מהצדדים אליו.
                                נח.        על הבוררות יחולו הוראות הדין המהותי והוראות הסכם זה. סדרי הדין ודיני הראיות לא יחולו על הבוררות.